• Assessorament en el procediment d’aprovació dels projectes que legitimen l’expropiació forçosa.

  1. Determinació dels béns i drets afectats.
  2. Aspectes legals de la fixació del preu just.
  3. Negociacions per assolir un mutu acord.
  • Recursos davant els jurats d’expropiació.
  • Direcció lletrada dels recursos contenciosos administratius relatius als procediments d’expropiació i determinació de la indemnització.