El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta. En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del…

La modificació de la Llei de Turisme exclou el criteri de reiteració en la cessió d’habitatges perquè aquests siguin considerats d’ús turístic

La Llei de mesures fiscals d’aquest any 2017 ha modificat diversos aspectes de la Llei  de turisme de Catalunya. L’anterior versió de la Llei establia que per considerar els habitatges d’ús turístic havien de ser cedits de manera reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. En canvi, amb la nova versió s’exclou aquesta reiteració. Per tant, la…

Etiquetes:

El correu electrònic personal no es troba entre els supòsits de constància fefaent que exigeix l’article 162.1 de la LEC.

El Tribunal Suprem (TS) considera que en supòsits en els quals un particular designa el seu correu electrònic personal a efectes de notificació, aquest no es beneficia dels efectes i terminis aplicables per mitjans electrònics oficialitzats de l’article 162.1 LEC. La interlocutòria desestima el recurs de revisió interposat contra la inadmisió per extemporani del recurs…

Nova jornada del Seminari de Dret Local

Aquest divendres 9 de juny se celebra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una nova jornada del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. El seminari començarà a les 9.30 h amb un informe sobre l’actualitat jurídica i a continuació Carles Pareja oferirà una xerrada a les 10 h sobre…

La decisió d’admetre un licitador en un procediment d’adjudicació d’un contracte públic ha de ser susceptible de recurs

El TJUE obliga a reinterpretar el concepte d’actes de tràmit susceptibles de recurs en matèria de contractació pública en Dret espanyol En primer lloc, el TJUE assenyala que la decisió d’admetre un licitador a un procediment d’adjudicació d’un contracte públic constitueix una decisió a l’efecte de la Directiva relativa als recursos en aquesta matèria (Directiva…