El Tribunal Suprem amplia la seva doctrina sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial i els tercers de bona fe.

La sentència del Tribunal Suprem del dia 25 de maig de 2018 (nº de recurs 325/2016) amplia la doctrina jurisprudencial sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial  i els tercers de bona fe tornant a interpretar l’abast de l’article 108.3 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El…

L’al·legació de constitucionalitat de la llei com a clau per a l’accés directe a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En la seva sentència de 21 de maig de 2018, la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha fixat la següent doctrina: “Els articles 108 LBRL, 14.2 LRHL i 25.1 LJCA, en relació amb els articles 24.1 i 106.1 CE, han de ser interpretats en el sentit que: «Quan es discuteix exclusivament la inconstitucionalitat de…

El Tribunal Suprem interpreta l’abast de la inconstitucionalitat de la regulació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que s’esperava des de feia temps després que el Tribunal Constitucional (sentència número 59/2017, d’11 de maig), declarés la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referents a la regulació del càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys…