L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família pacten la regularització de les obres després de 133 anys sense llicència.

Després de 133 anys de construcció sense llicència, l’Ajuntament i la Junta Constructora del temple han arribat a un pacte per regularitzar les obres. La Sagrada Família farà una inversió de 36 milions d’euros en els pròxims 10 anys que es destinaran a compensar la despesa que el temple ocasiona a la ciutat: contribució al…

El TS conclou que l’aplicació del mètode de comprovació del valor real de transmissió d’un bé immoble urbà consistent en aplicar un coeficient multiplicador sobre el valor cadastral no dota a l’Administració d’una presumpció reforçada de veracitat dels valors inclosos en els coeficients.

En la sentència de 23 de maig de 2018, el Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha, de 27 d’abril de 2017, per la qual es va estimar el recurs interposat per un particular contra una resolució dictada…

Etiquetes:

Pareja & Associats participa en el diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis

Aquest dijous 18 d’octubre, a la tarda, el Dr. Carles Pareja i la Dra. Gemma Segura imparteixen una sessió sobre el règim jurídic del sòl no urbanitzable en el marc del diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba…

S’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d’agost de 2018, es va publicar  l’acord del Consell Metropolità en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol, pel qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), així…

El Tribunal Suprem amplia la seva doctrina sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial i els tercers de bona fe.

La sentència del Tribunal Suprem del dia 25 de maig de 2018 (nº de recurs 325/2016) amplia la doctrina jurisprudencial sobre les demolicions urbanístiques d’immobles en execució d’una sentència judicial  i els tercers de bona fe tornant a interpretar l’abast de l’article 108.3 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El…