Chambers and Partners torna a distingir a Pareja i Associats, Advocats.

En l’edició de l’any 2019, el prestigiós directori d’advocats Chambers and Partners ha tornat a distingir a Pareja i Associats, Advocats, com un dels millors despatxos de l’Estat en l’especialitat d’urbanisme. Chambers and Partners destaca novament a en Carles Pareja i a la Gemma Segura pels seus coneixements i per la seva experiència i rigor…

Aprovat l’avanç del planejament per revisar el sòl pendent d’urbanitzar a la Costa Brava i una segona moratòria de construccions.

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat l’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. També ha acordat una extensió de la moratòria de tramitació de nous instruments de planejament i de gestió i de noves llicències d’edificació. El PDU revisarà 165 sectors urbanitzables sense…

El Tribunal Suprem admet a tràmit un recurs de cassació, preparat pel nostre despatx, per tal de reconsiderar la seva doctrina sobre els efectes derivats de l’anul·lació d’instruments de planejament urbanístic.

El Tribunal Suprem, mitjançant la Interlocutòria de 17 de gener de 2019 (actuacions número 2569/2017), ha admès a tràmit el recurs de cassació, preparat pel nostre despatx, contra una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia anul·lat íntegrament una modificació del Pla general metropolità de Barcelona, malgrat…

El Tribunal Suprem considera il·legal la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries perquè vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat previstos a la Llei de garantia de la unitat de mercat, així com la Directiva de Serveis i la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En la sentència de 12 de desembre de 2018 (Ar. RJ\2018\5689), el Tribunal Suprem analitza la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries, arribant a la conclusió que el precepte del Decret que contempla l’esmentada limitació d’usos vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat continguts a l’article 5 de la Ley 20/2013,…