Gemma Segura i López, Elvira Fernández Lozano, Xavier Soy i Ros

CURS DE DRET URBANÍSTIC – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Dra. Gemma Segura dirigeix i coordina el Curs de Dret Urbanístic organitzat per la Diputació de Barcelona, en el que també hi participen com a professors els advocats Xavier Soy i Elvira Fernández.

Descarregar
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López, Elvira Fernández Lozano

MÀSTER EN ADVOCACIA

Aquest màster respon a la necessitat de formació específica per exercir com advocat i s'adreça a les darreres promocions de llicenciats en Dret, oferint-los una formació d'alta qualitat que en els propers anys els permeti competir en condicions d'igualtat amb els nous graduats. Pareja & Associats col·labora en l'organització del màster, essent el Dr. Pareja el coordinador de l'assignatura de Dret Immobiliari i Urbanístic. La Dra. Gemma Segura i la Dra. Elvira Fernández també formen part del professorat d'aquest màster.

Descarregar
Carles Pareja

MÀSTER EN DRET URBANÍSTIC DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

El programa del Màster en Dret urbanístic que formula l'ICAB té l'objectiu de formar advocats especialitzats en Dret Urbanístic, tenint en compte que l'advocat especialitzat en urbanisme ha de ser capaç d'entendre el component no estrictament jurídic de la matèria per tal d'operar amb èxit.

Llegir més
Elvira Fernández

MÀSTER EN GESTIÓ URBANÍSTICA. MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA

Elvira Fernández és professora del Curs de Gestió Urbanística del Màster en Gestió Urbanística i el Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana de la Fundació UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). L'objectiu fonamental d'aquest curs és formar tècnics especialistes en la gestió urbanística, dotant-los d'un grau de coneixements teòrics i pràctics d'alt nivell per a l'exercici professional.

Llegir més
Elvira Fernández

DIPLOMA DE POSTGRAU: EINES I ESTRATÈGIES DE GESTIÓ AMBIENTAL EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI

Elvira Fernández és professora del curs de post-grau sobre Eines i estratègies de gestió ambiental en l'àmbit del municipi, de la Universitat de Girona. La professora Fernández imparteix les següents matèries: El Planejament urbanístic. Context normatiu. La Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. Directrius i referències ambientals. Figures del planejament urbanístic. Eines de competència municipal per a l'ordenació del territori. Plans d'ordenació urbanística municipal. Classificació del sòl. Els plans especials

PAREJA & ASSOCIATS

JORNADA D´ESTUDI SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI D´URBANISME

Aquesta jornada – organitzada conjuntament per la Facultat de Dret d´ESADE i Pareja & Associats, Advocats – tingué per objectiu reflexionar sobre l’abast de la reforma de la Llei 2/2002, d´urbanisme de Catalunya, i la seva previsible incidència en l’acció pública i privada sobre el territori, posant especial èmfasi en el règim transitori establert per la Llei de reforma.

Descarregar
Carles Pareja

MÀSTER EN GESTIÓ I DRET LOCAL

El Màster té com a finalitat preferent la formació especialitzada i la capacitació professional de titulats universitaris superiors, que ocupin interinament llocs de treball de funcionaris habilitats a l´Administració local de Catalunya, o bé que tinguin la intenció d´accedir, en un futur, a algun dels col·lectius funcionarials. Carles Pareja forma part del professorat d´aquest màster.

Elvira Fernández

MÀSTER EN DRET PÚBLIC I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Dins el Programa d’Estudis en Dret Public, la Universitat Pompeu Fabra ofereix el Màster en Dret Públic i Organització Administrativa. Els principals àmbits d’estudi que aborda el programa són el Règim del Personal del Sector Públic, el Règim Jurídic dels Serveis Públics, la Contractació a les Administracions Públiques, la Responsabilitat Patrimonial de l’Administració així com l’Expropiació Forçosa. Elvira Fernández, advocada d’aquest despatx, forma part del professorat del programa.