STC 233/2015, de 5 de novembre. El Tribunal Constitucional resol el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5012-2013 interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la Llei 2/2013, de 19 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i que modifica la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

En aquesta sentència el TC es pronuncia per primera vegada respecte a la reforma de la Llei de Costes de 1988 duta a terme per mitjà de la Llei 2/2013, tot resolent el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la citada Llei 2/2013; concretament…

STS 4012/2015, de 22 de setembre (Sala 3a, Secció 6a). El Tribunal Suprem aplica analògicament la disposició transitòria tercera del TRLS 2008 a uns terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat. Això permet valorar sòl en situació bàsica rural de conformitat amb l’antiga Llei del Règim del Sòl i Valoracions de 1998, que pot resultar més favorable per a l’expropiat.

En aquesta Sentència, el Tribunal Suprem efectua una innovadora interpretació del text refós de la Ley de suelo, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS 2008). Concretament, considera que l’apartat segon de la disposició transitòria tercera del TRLS 2008, que fa referència exclusivament als terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat,…

El TC manté la suspensió de la derogació dels preceptes del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que permeten la implantació d’establiments comercials fora de la trama urbana consolidada.

El Tribunal Constitucional, mitjançant Interlocutòria de 16 de febrer de 2016, dictada en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5272/2015, ha acordat mantenir la suspensió del Decret-llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009, de 22…

Resolució Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) 2438/2015: Validesa dels acords de modificació estatutària que limiten les facultats d’ús i gaudi dels propietaris dels habitatges d’un immoble en règim de propietat horitzontal, en interpretació dels articles 553-25 i 553-26 del CCCat.

La DGDEJ dicta recurs governatiu en relació a la qualificació de la registradora de la propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’un acord de modificació estatutària, en el sentit de prohibir l’ús turístic d’una finca, establert per la comunitat de propietaris dels carrers 51-53 i Calàbria 189-191, de Barcelona. La registradora al·lega,…

STS 5385/2015, de 16 de desembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem confirma la seva doctrina sobre el caràcter residual de les notificacions edictals, si l’administració té alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, i que una notificació defectuosa no té efectes interruptors de la prescripció.

El Tribunal Suprem resol en aquesta sentència que la impossibilitat de notificar un acte en el domicili assenyalat expressament per l’administrat no permet a l’administració acudir automàticament a la notificació edictal si té altres alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, atès que aquest tipus de notificació ha de ser residual i…