STS 5151/2015, d’11 de desembre (Sala 1ª). El Tribunal Suprem considera que, en el marc d’un grup de societats, els administradors d’una filial han de desenvolupar les funcions del seu càrrec posant per davant sempre l’interès de la societat de la qual són administradors als seus interessos o als de tercers –incloent la societat dominant o altres societats del grup–.

El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació interposat per l’administrador de la societat “Fm” confirmant la sentència que es va dictar en apel·lació, la qual el condemnava a pagar 154.377’50 € a la societat en concepte d’indemnització pels danys que la seva actuació va ocasionar-li, com a conseqüència del  traspassament de clientela. El demandant…

STS 5037/2015, de 23 de novembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem ratifica que la contraprestació que paguen els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa de taxa administrativa, independentment de qui presti aquest servei.

En una consolidada i pacífica doctrina jurisprudencial, dictada amb posterioritat a la promulgació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Tribunal Suprem conclou que la contraprestació que satisfan els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa jurídica d’una taxa administrativa, tant si aquest servei és prestat directament per…

STS 3934/2015, de 17 de setembre. El TS declara que hi ha desviació de poder en l’exercici de la potestat de planejament urbanístic quan l’Administració promou l’aprovació d’una modificació puntual del planejament general després que el propietari d’una finca afectada per expropiació instés l’inici del procediment expropiatori per ministeri de la llei

En aquesta sentència el Tribunal Suprem resol un recurs de cassació interposat pel propietari d’una finca, qualificada com a equipament públic i respecte a la qual havia instat la seva expropiació forçosa per ministeri de la Llei, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el recurs contenciós administratiu que…

STS 5081/2015, de 14 de desembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem (TS) esmena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i suspèn amb caràcter cautelar la liquidació de l’impost català sobre els grans establiments comercials per l’aparença de violació del Dret de la Unió Europea.

El TS estima el recurs de cassació interposat per “HIPERCOR, S.A.” contra la Interlocutòria del TSJC que confirma la desestimació d’una sol·licitud de mesura cautelar. La referida mesura consistia en la suspensió cautelar de la liquidació de l’impost sobre grans establiments comercials corresponents a l’exercici 2012, que el TS acaba atorgant. El TSJC havia rebutjat…

STSSTS 4103/2015, de 6 d’octubre (Sala 3a, Secció 6a). El Tribunal Suprem ratifica que la normativa aplicable per a fixar el preu just d’una expropiació d’una concessió de servei públic és la legislació de contractes del sector públic, no la d’expropiació forçosa.

En aquesta Sentència el Tribunal Suprem es pronuncia sobre quina és la normativa aplicable a l’hora de fixar el preu just d’una expropiació d’una concessió de gestió de servei públic. Concretament, es tractava de l’expropiació de la concessió del servei d’aparcament de la Plaça de la Gardunya, a la ciutat de Barcelona. La societat titular…