El Tribunal Suprem estableix que la manca d’informe o memòria de sostenibilitat econòmica en la tramitació de qualsevol instrument de transformació urbanística, sempre que contemplin la instal·lació d’infraestructures de sufragament o manteniment públic, comporta la seva nul·litat.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem (TS) s’impugnava el Pla General d’Ordenació Supletori de Teror (Las Palmas de Gran Canaria) per haver estat aprovat sense l’informe o memòria de sostenibilitat econòmica exigit per l’actual article 22.4 del text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30…

El TS reconeix la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Tribunal Suprem estima el recurs contenciós administratiu interposat contra una resolució del Consell de Ministres que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) després de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 de maig, que va declarar…

Chambers and Partners torna a distingir a Pareja i Associats, Advocats.

En l’edició de l’any 2020, el prestigiós directori d’advocats Chambers andPartners ha tornat a distingir a Pareja i Associats, Advocats, com un delsmillors despatxos d’Espanya en les especialitats d’urbanisme i dret públic. Chambers and Partners destaca novament a en Carles Pareja i a la Gemma Segura pels seus coneixements i per la seva experiència i rigor…

El Tribunal Suprem permet discutir la valoració cadastral ferma d’un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions d’IBI. Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 30 de gener de 2020 (rec. 3412/2018).

El Tribunal Suprem, en la sentència de 30 de gener de 2020, aborda la qüestió cassacional sobre si l’anul·lació del planejament urbanístic, que classificava un sector com a sòl urbanitzable, comporta que els terrenys afectats tornin a tenir la classificació prèvia (sòl no urbanitzable) i, en conseqüència, no puguin tenir la consideració de sòl urbà…

El Tribunal Suprem estableix el termini per instar l’anul·lació d’una llicència d’obres en via administrativa, en exercici de l’acció pública en matèria urbanística.

En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem, la qüestió que presentava interès objectiu per a la formació de jurisprudència consistia en determinar quin és el termini per instar en via administrativa l’anul·lació, per causa d’anul·labilitat, d’una llicència d’obres quan es pretén actuar en l’exercici de l’acció pública en matèria urbanística. El Tribunal Suprem…