STSSTS 4103/2015, de 6 d’octubre (Sala 3a, Secció 6a). El Tribunal Suprem ratifica que la normativa aplicable per a fixar el preu just d’una expropiació d’una concessió de servei públic és la legislació de contractes del sector públic, no la d’expropiació forçosa.

En aquesta Sentència el Tribunal Suprem es pronuncia sobre quina és la normativa aplicable a l’hora de fixar el preu just d’una expropiació d’una concessió de gestió de servei públic. Concretament, es tractava de l’expropiació de la concessió del servei d’aparcament de la Plaça de la Gardunya, a la ciutat de Barcelona. La societat titular…

Els terrenys inclosos en un sector de sòl urbanitzable que no tingui aprovat el pla parcial deixaran de ser considerats de naturalesa urbana a efectes cadastrals.

¿Seran prou diligents els ajuntaments en l’impuls d’aquest important canvi davant del Cadastre? ¿O la pèrdua d’ingressos municipals que comportarà farà que el retardin? En molts municipis hi ha sectors de sòl urbanitzable que no s’han desenvolupat per diverses causes. La situació d’aquests sectors pot ser diversa: uns només tenen aprovat el pla parcial, d’altres…

STS 3643/2015, de 16 de juliol (Sala 3a). El Tribunal Suprem rebutja l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en un conveni en el qual es va finalitzar un procediment de responsabilitat patrimonial, relacionat amb els danys patits per un local a causa de l’enfonsament d’un tram de túnel de la línia 5 del metro de Barcelona l’any 2005.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es va estimar el recurs interposat contra la Generalitat de Catalunya per part del propietari d’un local afectat per l’enfonsament d’un túnel de la línia 5 del metro de Barcelona el gener de 2005. Sobre la base del conveni…

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Part del contingut de la llei derogada es trasllada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Entra en vigor el 2 d’octubre de 2016. Excepció: certes previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments,…

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga, entre d’altres normes, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016. Excepcions: les previsions assenyalades a la Disposició final divuitena. http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf Comentari de la llei al blog Contencioso.es: http://contencioso.es/2015/10/14/mas-madera-la-ley-402015-de-regimen-juridico-del-sector-publico/#more-948631