STS 1145/2016, de 16 de març (Sala 3a, secció 5a). El TS resol que el TSJC ha de tornar a dictar sentència en el cas relatiu a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès). Existència d’una incongruència per error. Relació entre el planejament urbanístic i el planejament territorial.

En estimació del motiu basat en la seva incongruència interna, el Tribunal Suprem (TS) cassa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 26 de juny de 2014. En aquesta Sentència, el TSJC havia anul·lat la MPGM a l’àmbit de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), així com les determinacions del…

Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016. El TC avala, pràcticament en la seva totalitat, la constitucionalitat de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

El Tribunal Constitucional es pronuncia, per primera vegada, respecte a les previsions de la LRSAL, en el marc del recurs d’inconstitucionalitat interposat per l’Assemblea d’Extremadura contra diversos dels seus preceptes, per vulneració de les competències de la Comunitat Autònoma d’Extremadura i diversos preceptes de la Constitució. Per a la resolució del recurs, prèviament, el TC…

STC 270/2015, de 17 de desembre (Ple). El Tribunal Constitucional declara constitucional el Decret-llei pel qual es va modificar el règim de retribució de les energies renovables, en considerar, en essència, que s’ha respectat el principi de seguretat jurídica, de confiança legítima i d’irretroactivitat de les normes restrictives de drets individuals (art. 9.3 de la Constitució).

En aquesta Sentència, el Tribunal Constitucional es pronuncia sobre la constitucionalitat del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, pel qual es va modificar el règim de retribució per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica existents a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus. La Sentència tracta, en essència, quatre qüestions bàsiques: 1)…

Sentència del Tribunal Constitucional número 209/2015, de 8 d’octubre. Aquesta sentència resol el recurs d’inconstitucionalitat plantejat en relació amb els apartats a) i c) de l’art. 4.2 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de renovació i modernització turística de Canàries, i tracta un supòsit, freqüent, de col·lisió entre la lliure prestació de serveis i les possibles limitacions —urbanístiques i mediambientals— que el legislador pot establir en exercici de les seves potestats.

Per una banda, l’article 4 de la Llei 2/2013 establia que només s’atorgarien autoritzacions prèvies per a places d’allotjament turístic a les Illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria i Tenerife quan aquestes tinguessin per objecte la nova implantació d’establiments en determinats supòsits, entre d’ells, els que preveien els apartats impugnats: “a) establiments hotelers amb categoria…