Tribunal Europeu de Drets Humans. STEDH 2015/117: Cas Preite vs Itàlia. Sentència de 17 de novembre de 2015. El TEDH estima la demanda interposada per un ciutadà italià contra la República d’Itàlia, per l’escassa indemnització rebuda per l’expropiació d’un terreny qualificat com agrícola que es destina a la construcció d’equipaments públics. Violació de l’article 1 del Protocol 1 del Conveni.

La referida STEDH considera que una ST del Tribunal de Cassació italià vulnera l’article 1 del protocol 1 del Conveni (protecció del dret de propietat), atès que el referit tribunal intern avala una indemnització expropiatòria que no guarda una deguda proporcionalitat amb el valor de mercat del terreny expropiat. En aquest sentit, el TEDH té…

STS 2015/5627, de 2 de novembre. El Tribunal Suprem (TS) confirma la improcedència d’un plec de clàusules administratives particulars que regia la licitació d’un contracte d’obra convocada per GISA i en el qual es preveia l’obligació de l’empresa adjudicatària de concedir a l’esmentada entitat un crèdit equivalent al 100% del preu de l’obra.

La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) va impugnar davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC la Resolució de 3 de desembre de 2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que desestimava el recurs especial en matèria de contractació que va interposar contra el plec de bases que…

STC 233/2015, de 5 de novembre. El Tribunal Constitucional resol el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5012-2013 interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la Llei 2/2013, de 19 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i que modifica la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

En aquesta sentència el TC es pronuncia per primera vegada respecte a la reforma de la Llei de Costes de 1988 duta a terme per mitjà de la Llei 2/2013, tot resolent el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la citada Llei 2/2013; concretament…

STS 4012/2015, de 22 de setembre (Sala 3a, Secció 6a). El Tribunal Suprem aplica analògicament la disposició transitòria tercera del TRLS 2008 a uns terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat. Això permet valorar sòl en situació bàsica rural de conformitat amb l’antiga Llei del Règim del Sòl i Valoracions de 1998, que pot resultar més favorable per a l’expropiat.

En aquesta Sentència, el Tribunal Suprem efectua una innovadora interpretació del text refós de la Ley de suelo, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS 2008). Concretament, considera que l’apartat segon de la disposició transitòria tercera del TRLS 2008, que fa referència exclusivament als terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat,…

El TC manté la suspensió de la derogació dels preceptes del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que permeten la implantació d’establiments comercials fora de la trama urbana consolidada.

El Tribunal Constitucional, mitjançant Interlocutòria de 16 de febrer de 2016, dictada en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5272/2015, ha acordat mantenir la suspensió del Decret-llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009, de 22…