Resolució Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) 2438/2015: Validesa dels acords de modificació estatutària que limiten les facultats d’ús i gaudi dels propietaris dels habitatges d’un immoble en règim de propietat horitzontal, en interpretació dels articles 553-25 i 553-26 del CCCat.

La DGDEJ dicta recurs governatiu en relació a la qualificació de la registradora de la propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’un acord de modificació estatutària, en el sentit de prohibir l’ús turístic d’una finca, establert per la comunitat de propietaris dels carrers 51-53 i Calàbria 189-191, de Barcelona. La registradora al·lega,…

STS 5385/2015, de 16 de desembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem confirma la seva doctrina sobre el caràcter residual de les notificacions edictals, si l’administració té alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, i que una notificació defectuosa no té efectes interruptors de la prescripció.

El Tribunal Suprem resol en aquesta sentència que la impossibilitat de notificar un acte en el domicili assenyalat expressament per l’administrat no permet a l’administració acudir automàticament a la notificació edictal si té altres alternatives per conèixer el domicili del destinatari de la notificació, atès que aquest tipus de notificació ha de ser residual i…

STS 5151/2015, d’11 de desembre (Sala 1ª). El Tribunal Suprem considera que, en el marc d’un grup de societats, els administradors d’una filial han de desenvolupar les funcions del seu càrrec posant per davant sempre l’interès de la societat de la qual són administradors als seus interessos o als de tercers –incloent la societat dominant o altres societats del grup–.

El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació interposat per l’administrador de la societat “Fm” confirmant la sentència que es va dictar en apel·lació, la qual el condemnava a pagar 154.377’50 € a la societat en concepte d’indemnització pels danys que la seva actuació va ocasionar-li, com a conseqüència del  traspassament de clientela. El demandant…

STS 5037/2015, de 23 de novembre (Secció 2a). El Tribunal Suprem ratifica que la contraprestació que paguen els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa de taxa administrativa, independentment de qui presti aquest servei.

En una consolidada i pacífica doctrina jurisprudencial, dictada amb posterioritat a la promulgació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Tribunal Suprem conclou que la contraprestació que satisfan els usuaris del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable té la naturalesa jurídica d’una taxa administrativa, tant si aquest servei és prestat directament per…

STS 3934/2015, de 17 de setembre. El TS declara que hi ha desviació de poder en l’exercici de la potestat de planejament urbanístic quan l’Administració promou l’aprovació d’una modificació puntual del planejament general després que el propietari d’una finca afectada per expropiació instés l’inici del procediment expropiatori per ministeri de la llei

En aquesta sentència el Tribunal Suprem resol un recurs de cassació interposat pel propietari d’una finca, qualificada com a equipament públic i respecte a la qual havia instat la seva expropiació forçosa per ministeri de la Llei, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el recurs contenciós administratiu que…