El TS matisa la seva recent doctrina sobre l’inici del còmput del termini de prescripció de l’acció de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats per l’anul·lació jurisdiccional de llicències.

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 10 de juliol de 2018 (RC 1548/2017), va modificar la seva anterior doctrina jurisprudencial relativa al dia inicial o dies a quo del termini de prescripció de les reclamacions de responsabilitat patrimonial derivades de l’anul·lació jurisdiccional d’un acte o disposició determinant de l’enderroc d’un immoble. Fins llavors, el…

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’article 107.4 del TRLHL en els supòsits en què la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial. Sentència del Tribunal Constitucional núm. 126/2019, de 31 d’octubre.

El Tribunal Constitucional resol la qüestió d’inconstitucionalitat relativa als articles 107.4 i 108.1 del TRLHL i declara que són contraris als principis de capacitat econòmica i progressivitat, així com a la prohibició de confiscatorietat, en els supòsits en què la seva aplicació comporta que la quota a pagar de l’impost és superior a l’increment patrimonial…

Les garanties que disposa l’article 108.3 de la LJCA també s’han d’exigir en els casos d’enderrocs d’obres sense llicència. Sentència del Tribunal Suprem núm. 1321/2019, de 7 d’octubre.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència 1321/2019, de 7 d’octubre, sobre la interpretació de l’àmbit d’aplicació de l’article 108.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Amb relació a l’àmbit objectiu d’aplicació de l’article 108.3 de la LJCA, el Tribunal Suprem estima que s’ha d’estendre no només a les obres realitzades a…

Aprovat inicialment el Pla director urbanístic de les activitats de càmping de Catalunya, la primera regulació per a aquestes instal·lacions en espais oberts.

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) va aprovar inicialment ahir el Pla director urbanístic (PDU) de les activitats de càmping, redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. L’objectiu del Pla és ordenar la implantació de nous establiments perquè es dugui a terme de manera sostenible des dels punts de vista ambiental,…

Etiquetes:

Pareja i Associats, Advocats, torna a ser reconegut en l’edició de l’any 2020 de Best Lawyers.

En l’edició de l’any 2020, el directori Best Lawyers ha seleccionat a vuit advocats de Pareja i Associats, Advocats, com uns dels millors en diverses especialitats. La Dra. Elvira Fernández Lozano ha estat seleccionada com a Lawyer of the year en l’especialitat de dret administratiu i, reconeguda en les especialitats d’urbanisme i dret immobiliari. El Dr….