La Comissió de Territori de Catalunya aprova inicialment el Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar

En el marc de la tasca de protecció de la costa catalana envers la urbanització excessiva, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral entre Malgrat de Mar i Alcanar, que afecta a 41 municipis de les…

La Comissió Gallega de la Competència analitza l’afectació de la pròrroga de les concessions del serveis públics a la competència.

La Comissió Gallega de la Competència (CGC) ha publicat un document de treball en el qual analitza com l’actuació pública, a través de les concessions de serveis públics i les pròrrogues, pot afectar a la competència i exposa una sèrie d’orientacions per aconseguir una adequada licitació. Aquest document s’ha publicat en el marc d’una iniciativa…

L’Autoritat Catalana de la Competència ha obert la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses.

El darrer 17 de juny de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució de 10 de juny de 2022, del president de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que obria el termini per a sol·licitar subvencions que es destinin a finançar els programes de compliance en matèria…

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA APROVA INICIALMENT EL PLA ESPECIAL D’USOS VINCULATS AL COMERÇ ELECTRÒNIC I SUSPÈN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PREPARACIÓ I/O VENDA D’ALIMENTS I D’EMMAGATZEMATGE.

Nota relativa al “Pla especial d’usos vinculats al comerç electrònic” L’11 de març de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’acord de la Comissió de Govern de 10 de març del mateix any, pel qual s’aprova inicialment el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, o…

Etiquetes:

Modificacions introduïdes en el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, de 31 de desembre de 2021).

La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (en endavant, Llei 2/2021) introdueix diverses modificacions normatives i, entre elles, incorpora diversos canvis en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU). Aquesta llei…