El Tribunal General de la Unió Europea confirma la sanció de 2.420 milions d’euros imposada a Google per abús de posició dominant (Cas T-612/17 Google i Alphabet vs. Comissió – Google Shopping).

El Tribunal General de la Unió Europea (“TG”) ha desestimat l’apel·lació que el gegant tecnològic Google va interposar contra la decisió de la Comissió Europea (“Comissió”) que el va multar amb 2.420 milions d’euros, l’any 2017, per haver abusat de la posició dominant que ostenta en el mercat dels serveis de cerca a internet mitjançant…

Etiquetes:

El Tribunal Suprem estableix quins són els efectes de la nul·litat del planejament general sobre els seus instruments de desenvolupament

En aquesta sentència de 29 d’abril de 2021, l’Alt Tribunal resol un recurs de cassació contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va desestimar la impugnació d’un acord de l’Ajuntament de Castelló de la Plana referent a l’ocupació directa d’uns terrenys propietat de la recurrent, per poder-hi executar una…

La regulació autonòmica en matèria de resolució de conflictes de disciplina urbanística entre les Entitats Locals i les Comunitats Autònomes no pot desconèixer allò que preveu la Llei de Bases de Règim Local.

La sentència del Tribunal Suprem núm. 930/2021, de 28 de juny (rec. 1625/2020),tracta la resolució de conflictes de disciplina urbanística entre les Entitats Locals i les Comunitats Autònomes. En específic, es debat si l’Administració autonòmica pot establir un sistema de resolució de conflictes i control de legalitat respecte d’actes de les Entitats Locals que sigui…

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques declara que el negoci jurídic de restitució de béns immobles als socis d’una societat amb la finalitat de dur a terme una operació de reducció de capital no autoritza a les administracions públiques a exercir cap dret d’adquisició preferent. Resolució JUS/3403/2020, de 22 de desembre.

El Pla general metropolità de la ciutat de Barcelona preveu, amb fonament en l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge, la possibilitat d’exercir el dret d’adquisició preferent quan es produeixin transmissions oneroses de béns immobles en determinats supòsits – concretament, pel que aquí interessa, en els casos de transmissions d’edificis plurifamiliars sencers emprats…

Anul·lació d’un Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional d’una activitat d’aparcament a l’aire lliure.

En la sentència núm. 617-2019, de 28 de juny (rec. 464/2011), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la un Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional d’una activitat d’aparcament a l’aire lliure. En el supòsit resolt per la sentència, l’interessat sol·licitant de l’autorització era, al…