Etiquetes:

El Tribunal Suprem permet la impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el Pla Estratègic de Subvencions.

El Tribunal Suprem, a la sentència número 306/2021, analitza els supòsits d’impugnació indirecta de les ordenances que regulen subvencions a través del plantejament d’una qüestió d’il·legalitat, en un supòsit en què un municipi del País Basc aprova una ordenança reguladora de subvencions en matèria de transports per visites a persones internes en centres penitenciaris, sense aprovar, prèviament, el Pla Estratègic de Subvencions que exigeix l’article 8.1 de la Llei General de Subvencions (en endavant, LGS).

El cas arriba al Tribunal Suprem perquè l’Advocat de l’Estat impugna la desestimació per part del Tribunal Superior de Justícia del País Basc de la qüestió d’il·legalitat plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Doñate, en relació amb la referida ordenança.

Així doncs, la qüestió amb interès cassacional es basa en determinar si, quan s’impugna indirectament una ordenança reguladora d’una subvenció, és possible al·legar com a motiu d’il·legalitat de l’ordenança, la manca d’aprovació prèvia del Pla Estratègic de Subvencions al considerar que es tracta d’un requisit essencial del procediment, o, per contra, si això no és possible perquè només es tracta d’un mer vici formal.

El Tribunal Suprem recapitula sobre la jurisprudència establerta en relació amb la impugnació indirecta de les disposicions generals i recorda que la possibilitat d’impugnar indirectament una disposició de caràcter general resta condicionada a l’existència d’una relació de causalitat entre la il·legalitat de la norma i la disconformitat en Dret de l’acte d’aplicació. A més, evoca jurisprudència consolidada que admet la possibilitat d’impugnar indirectament una disposició de caràcter general per motius procedimentals, sempre i quan es cometi una omissió clamorosa, total i absoluta del procediment.

Doncs bé, en el cas concret, el Tribunal Suprem determina que en la impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció és possible al·legar la manca d’aprovació prèvia del Pla Estratègic de Subvencions que exigeix l’article 8.1 de la LGS, com a motiu d’il·legalitat de la disposició, atès que es tracta d’un requisit essencial del procediment.

Llegir Sentència