Etiquetes:

L’Ajuntament de Barcelona suspèn l’atorgament de llicències de cuines industrials o “dark kitchen”

El dia 25 de març de 2021, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’activitat relatives als establiments següents:

  • Epígraf 12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering) (Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental – OMAIIA)
  • EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin d’obrador (Ordenança d’establiments alimentaris)

Així mateix, mitjançant el mateix acord, el Consistori ha acordat suspendre l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació de les referides activitats, ampliació o reforma de local.

Aquesta suspensió s’efectua a l’empara de l’article 73.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, relatiu a les suspensions potestatives de llicències, per tal d’estudiar la formació o reforma d’un planejament urbanístic que reguli aquestes activitats a la ciutat de Barcelona.

L’informe jurídic annex a l’acord de suspensió justifica aquesta “mesura cautelar” pel nou fenomen de cuines compartides o cuines múltiples destinades a executar comandes per al repartiment a domicili, que ha pres notorietat amb la pandèmia i els confinaments. En aquest sentit, l’Ajuntament considera que cal calibrar la importància de l’activitat que es vol implantar amb els efectes adversos que es poden causar als veïns, i determinar si la referida activitat estaria classificada entre l’ús comercial i de servei directe al ciutadà o bé classificada com a ús industrial.

Pel que fa l’àmbit de la suspensió, el Consistori deixa fora del mateix el Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc equipat de Montjuïc i els sòls qualificats com a zona industrial de la Zona Franca i la Verneda. A més a més, en relació amb l’activitat de plats preparats (EC 1.1.6. Especialistes alimentaris), la present suspensió no afecta determinades zones de la ciutat de Barcelona que ja compten amb suspensions de llicències d’aquesta concreta activitat en virtut d’altres instruments de planejament ja aprovats o en tramitació. És el cas, per exemple, de la zona de Sants-Hostafranchs, del barri de Sant Antoni, l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, o els entorns del carrer Girona, entre d’altres.

L’acord de suspensió potestativa de llicències, que es va publicar al Butlletí  oficial de la província de Barcelona el dia 26 de març de 2021, és directament impugnable davant la jurisdicció contenciosa administrativa fins el proper 26 de maig de 2021.

El plànol de la suspensió es pot consultar al Portal d’informació urbanística de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/B1702/–/–/ap/