Publicació de la Instrucció 2/2021 de la Direcció General de Contractació Pública per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU.

El passat 23 de novembre es va aprovar la Instrucció 2/2021 de la Direcció General de Contractació Pública per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU.

Per tal d’agilitar i homogeneïtzar els processos de contractació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’aproven models, formularis i els continguts mínims dels plecs de clàusules administratives particulars per a procediments d’adjudicació oberts, oberts simplificats i oberts simplificats abreujats, dels plecs de prescripcions tècniques, clàusules administratives particulars, així com de memòria justificativa i de formes de seguiment i control dels contractes.

Aquesta instrucció només s’aplica als contractes públics finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-UE, sota determinades condicions.

S’estableix que s’haurà de vetllar de manera especial per incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals, de digitalització i d’innovació i de responsabilitat social corporativa, i facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses i a les empreses d’economia social, així com a les empreses emergents. També s’haurà de tenir en consideració el valor que puguin aportar en coneixement.

La utilització d’aquest models i formularis eximirà a l’òrgan Contractant de l’obligació  d’emetre l’informe jurídic preceptiu, excepte que se’n variï el contingut de forma substancial.

La Instrucció 2/2921 s’aprova en compliment dels articles 13 i 16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Aquest Decret llei té per objecte l’establiment de mesures urgents de desenvolupament de la legislació bàsica i l’establiment de les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d’ajuts i la contractació pública que correspongui realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i control.

La Instrucció 2/2021 inclou el següents annexes:

  • Annex 1. Guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques particulars
  • Annex 2. Model d’oferta tècnica en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor
  • Annex 3. Clàusules administratives particulars dels contractes que es financin amb els fons Next Generation EU (Procediment obert)
  • Annex 4. Clàusules administratives particulars dels contractes que es financin amb els fons Next Generation EU (Procediment obert simplificat)
  • Annex 5. Clàusules administratives particulars dels contractes que es financin amb els fons Next Generation EU (Procediment obert simplificat abreujat)

Barcelona, 25 de novembre de 2021

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/