L’Administració ha d’indemnitzar als propietaris per la privació de la facultat de participar en la urbanització, fins i tot si el planejament s’executa pel sistema d’expropiació forçosa.

En la sentència 343/2018, de 5 de març, dictada en un recurs de cassació interposat contra una sentència del TSJ de Castilla-La Mancha relativa a la fixació de l’apreuament de quatre finques afectades per l’execució del “Proyecto de Singular Interés, Parque Industrial y Tecnológico de Illescas”, el TS conclou que l’Administració ha d’indemnitzar als propietaris…

El TS confirma la nul·litat del planejament urbanístic de l’àmbit d’actuació Mahou-Vicente Calderón (Madrid). Sentència de 20 de juliol de 2017.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en una Sentència de 30 de maig de 2016, ja havia declarat nuls els instruments de planejament urbanístic d’aquest àmbit d’actuació perquè comportaven una actuació de transformació urbanística, i no una actuació de dotacions públiques, que requeria preveure la reserva d’habitatges de protecció pública establerta a l’article 10.b)…