El TS declara abusiva la clàusula d’un contracte que imposa al comprador d’un habitatge el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

En la Sentència núm. 1292/2016, de 17 de març, el Tribunal Suprem conclou que és abusiva la clàusula d’un contracte de compravenda d’un habitatge que imposa al comprador l’obligació de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, perquè considera que la posició jurídica del consumidor es veu lesionada per la transmissió…

STS 2015/5627, de 2 de novembre. El Tribunal Suprem (TS) confirma la improcedència d’un plec de clàusules administratives particulars que regia la licitació d’un contracte d’obra convocada per GISA i en el qual es preveia l’obligació de l’empresa adjudicatària de concedir a l’esmentada entitat un crèdit equivalent al 100% del preu de l’obra.

La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) va impugnar davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC la Resolució de 3 de desembre de 2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que desestimava el recurs especial en matèria de contractació que va interposar contra el plec de bases que…