El Tribunal Suprem considera il·legal la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries perquè vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat previstos a la Llei de garantia de la unitat de mercat, així com la Directiva de Serveis i la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En la sentència de 12 de desembre de 2018 (Ar. RJ\2018\5689), el Tribunal Suprem analitza la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries, arribant a la conclusió que el precepte del Decret que contempla l’esmentada limitació d’usos vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat continguts a l’article 5 de la Ley 20/2013,…

El TJUE es pronuncia sobre els serveis d’Uber i la seva doctrina és aplicada pel Tribunal Suprem.

El passat 20 de desembre, el TJUE es va pronunciar en una qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil n. 3 de Barcelona, sobre quin tipus de servei ofereix l’empresa Uber: un servei de transport o un d’intermediació entre viatgers i conductors no professionals. De tractar-se del segon cas, l’activitat d’Uber podria emparar-se en les Directives…

El TS confirma el Pla especial de regulació dels usos recreatius i de restauració del barri de Gràcia de Sabadell (Zona hermètica)

El Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJ de Catalunya (desestimatòria del recurs interposat, entre d’altres, per l’Associació Zona Hermètica de Sabadell), i considera: i) que, en el cas concret, la restricció de l’ús no precisa de modificació del planejament general atès que es refereix a un àmbit de planejament derivat (no a tot el…

El TJUE declara que les pròrrogues automàtiques de concessions de domini públic marítim en relació amb activitats turístiques recreatives són contràries a la Directiva de serveis. És necessari tramitar un procediment competitiu i públic per a atorgar aquest tipus de concessions.

En la STJUE de 14 de juliol de 2016 (C-458-14 i C-67/15), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha resolt dues qüestions prejudicials plantejades per dos tribunals contenciosos-administratius italians que feien referència a determinades disposicions legals d’aquest Estat en relació amb la pròrroga automàtica per sis anys de les concessions de domini…

Sentència del Tribunal Constitucional número 209/2015, de 8 d’octubre. Aquesta sentència resol el recurs d’inconstitucionalitat plantejat en relació amb els apartats a) i c) de l’art. 4.2 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de renovació i modernització turística de Canàries, i tracta un supòsit, freqüent, de col·lisió entre la lliure prestació de serveis i les possibles limitacions —urbanístiques i mediambientals— que el legislador pot establir en exercici de les seves potestats.

Per una banda, l’article 4 de la Llei 2/2013 establia que només s’atorgarien autoritzacions prèvies per a places d’allotjament turístic a les Illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria i Tenerife quan aquestes tinguessin per objecte la nova implantació d’establiments en determinats supòsits, entre d’ells, els que preveien els apartats impugnats: “a) establiments hotelers amb categoria…