El Tribunal Suprem conclou que la implantació d’un establiment comercial no constitueix una actuació de transformació urbanística de dotació.

En la Sentència d’11 d’octubre de 2016, el Tribunal Suprem ratifica una anterior Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10 de juny de 2015, que va anul·lar  una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Girona que tenia per objecte l’adaptació dels usos comercials al Decret Llei 1/2009, de…

El TC manté la suspensió de la derogació dels preceptes del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que permeten la implantació d’establiments comercials fora de la trama urbana consolidada.

El Tribunal Constitucional, mitjançant Interlocutòria de 16 de febrer de 2016, dictada en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5272/2015, ha acordat mantenir la suspensió del Decret-llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009, de 22…