El Tribunal Suprem delimita l’abast de la potestat de planejament urbanístic dels Ajuntaments pel que fa a la regulació dels habitatges d’ús turístic.

En la seva sentència núm. 1550/2020 de 19 de novembre, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’abast de la potestat de planejament urbanístic dels Ajuntaments pel que fa la regulació dels habitatges d’ús turístic (HUTS) en els plans generals d’ordenació urbanística, quan l’exercici d’aquesta potestat restringeix la llibertat d’empresa i la lliure prestació de serveis…

El Tribunal Suprem considera il·legal la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries perquè vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat previstos a la Llei de garantia de la unitat de mercat, així com la Directiva de Serveis i la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En la sentència de 12 de desembre de 2018 (Ar. RJ\2018\5689), el Tribunal Suprem analitza la prohibició d’implantació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de Canàries, arribant a la conclusió que el precepte del Decret que contempla l’esmentada limitació d’usos vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat continguts a l’article 5 de la Ley 20/2013,…