El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’article 107.4 del TRLHL en els supòsits en què la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial. Sentència del Tribunal Constitucional núm. 126/2019, de 31 d’octubre.

El Tribunal Constitucional resol la qüestió d’inconstitucionalitat relativa als articles 107.4 i 108.1 del TRLHL i declara que són contraris als principis de capacitat econòmica i progressivitat, així com a la prohibició de confiscatorietat, en els supòsits en què la seva aplicació comporta que la quota a pagar de l’impost és superior a l’increment patrimonial…

Per calcular si s’ha produït un increment o bé una disminució del valor d’un terreny a efectes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) no s’han de considerar les despeses d’urbanització satisfetes pel propietari transmitent amb posterioritat a la seva adquisició. Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 2019.

En la sentència de 12 de març de 2019 (ROJ STS 958/2019) el Tribunal Suprem es pronuncia i fixa doctrina sobre una altra qüestió que afecta el càlcul de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o també conegut com a impost de plusvàlua) i sobre la qual encara no s’havia…

La inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLH no comporta que automàticament s’hagin d’anul·lar les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Només en aquells casos en què s’acrediti que en la transmissió dels terrenys no s’ha posat de manifest un increment del seu valor. STS de 26 de febrer de 2019.

El Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència en la qual interpreta l’abast de la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referent al càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), declarada pel Tribunal Constitucional en la sentència 59/2017, d’11 de…

El Tribunal Suprem interpreta l’abast de la inconstitucionalitat de la regulació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que s’esperava des de feia temps després que el Tribunal Constitucional (sentència número 59/2017, d’11 de maig), declarés la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referents a la regulació del càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys…

El TS declara abusiva la clàusula d’un contracte que imposa al comprador d’un habitatge el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

En la Sentència núm. 1292/2016, de 17 de març, el Tribunal Suprem conclou que és abusiva la clàusula d’un contracte de compravenda d’un habitatge que imposa al comprador l’obligació de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, perquè considera que la posició jurídica del consumidor es veu lesionada per la transmissió…