L’al·legació d’inconstitucionalitat de la llei com a clau per a l’accés directe a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En la seva sentència de 21 de maig de 2018, la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha fixat la següent doctrina: “Els articles 108 LBRL, 14.2 LRHL i 25.1 LJCA, en relació amb els articles 24.1 i 106.1 CE, han de ser interpretats en el sentit que: «Quan es discuteix exclusivament la inconstitucionalitat de…

El Tribunal Constitucional reitera que la jurisdicció contenciosa-administrativa no té caràcter revisor i ha de donar resposta als motius plantejats pels recurrents

En la seva Sentència 23/2018, de 5 de març, el Tribunal Constitucional (TC) resol un recurs d’empara interposat per la vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva (article 24.1 de la Constitució). En aquest recurs, un particular al·legava que el Jutjat Contenciós Administratiu que va desestimar el seu recurs contenciós administratiu contra una…