El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico està tramitant els Plans d’ordenació de l’espai marítim, que estan pendents d’aprovació després de ser sotmesos a informació pública.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico està tramitant els Plans d’ordenació de l’espai marítim (en endavant, POEM) de les cinc demarcacions marines espanyoles, que han de ser objecte d’aprovació per part del Govern de l’Estat una vegada sotmesos a informació pública, juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic (en endavant, EAE), per un…

El TSJC estima un recurs contenciós administratiu contra l’autorització ambiental de l’abocador de Solius i n’ordena el tancament en el termini d’un mes. Sentència del TSJC núm. 2953/2020, de 7 de juliol

En la seva recent sentència núm. 2953/2020, de 7 de juliol, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat un recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de 10 d’octubre de 2014, del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, per la qual s’atorga l’autorització ambiental,…

El TSJ de Catalunya anul·la, per la inexistència d’avaluació d’impacte ambiental, el projecte constructiu d’una EDAR ubicada fora de l’àmbit del PEIN i la Xarxa Natura 2000 però que realitza abocaments a una riera que discorre per aquests espais (STSJ Cat 10612/2019, de 10 de desembre de 2019).

En el present assumpte, el TSJC dicta sentència en un recurs d’apel·lació que té per objecte la impugnació d’una sentència que resol un recurs contenciós administratiu que tenia per objecte la impugnació de la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la…

El TJUE conclou que correspon als tribunals nacionals imposar un arrest coercitiu als responsables d’autoritats nacionals que es neguen persistentment a adoptar mesures de descontaminació del medi ambient, sempre que es respecti el principi de proporcionalitat i existeixi en el Dret intern una base legal per a l’adopció de la mesura que sigui suficientment accessible, precisa i previsible en la seva aplicació.

El Tribunal de Justícia es pronuncia per primera vegada sobre la qüestió de si els tribunals nacionals tenen la facultat, o fins i tot l’obligació, d’imposar un arrest coercitiu als responsables d’autoritats nacionals que es neguen persistentment a complir una resolució judicial que els commina a executar les obligacions que els imposa el Dret de…

L’actuació del legislador consistent en deixar sense efectes una resolució administrativa declarada nul·la per una sentència no ferma no provoca la ruptura del nexe causal de la responsabilitat patrimonial de l’Administració autora de l’acte anul·lat, si concorren la resta de requisits exigibles per a poder-la apreciar.

L’any 2009 una companyia es va presentar a un concurs convocat per l’Administració càntabra per a assignar potència eòlica. L’any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria (TSJCanT) va declarar la nul·litat de la resolució de convocatòria del concurs i l’any 2015 el Tribunal Suprem (TS) va confirmar aquest pronunciament. Entre aquests dos moments,…