El TS reconeix la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Tribunal Suprem estima el recurs contenciós administratiu interposat contra una resolució del Consell de Ministres que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador en relació amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) després de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 de maig, que va declarar…

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional l’article 107.4 del TRLHL en els supòsits en què la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial. Sentència del Tribunal Constitucional núm. 126/2019, de 31 d’octubre.

El Tribunal Constitucional resol la qüestió d’inconstitucionalitat relativa als articles 107.4 i 108.1 del TRLHL i declara que són contraris als principis de capacitat econòmica i progressivitat, així com a la prohibició de confiscatorietat, en els supòsits en què la seva aplicació comporta que la quota a pagar de l’impost és superior a l’increment patrimonial…

El TS admet, en determinats supòsits, la impugnació indirecta de valors cadastrals. Sentència del Tribunal Suprem núm. 196/2019, de 19 de febrer.

El Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Badajoz contra una sentència del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Badajoz, dictada en data 29 de setembre de 2016, en relació amb la possible impugnació indirecta del valor cadastral d’un immoble. L’interès cassacional objectiu consisteix en determinar si, amb ocasió de la…

Per calcular si s’ha produït un increment o bé una disminució del valor d’un terreny a efectes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) no s’han de considerar les despeses d’urbanització satisfetes pel propietari transmitent amb posterioritat a la seva adquisició. Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 2019.

En la sentència de 12 de març de 2019 (ROJ STS 958/2019) el Tribunal Suprem es pronuncia i fixa doctrina sobre una altra qüestió que afecta el càlcul de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o també conegut com a impost de plusvàlua) i sobre la qual encara no s’havia…

La inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLH no comporta que automàticament s’hagin d’anul·lar les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Només en aquells casos en què s’acrediti que en la transmissió dels terrenys no s’ha posat de manifest un increment del seu valor. STS de 26 de febrer de 2019.

El Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència en la qual interpreta l’abast de la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2a) i 110.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, referent al càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), declarada pel Tribunal Constitucional en la sentència 59/2017, d’11 de…