El Tribunal Suprem estableix que, quan es produeix una correcció del valor cadastral en el marc d’un procediment d’esmena de discrepàncies, es pot sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts dels darrers quatre anys, encara que la resolució del Cadastre no produeixi efectes retroactius. Sentència del Tribunal Suprem núm. 646/2020, de 3 de juny.

En la sentència núm. 646/2020, de 3 de juny, el Tribunal Suprem es pronuncia sobre la possibilitat de sol·licitar directament la devolució d’ingressos indeguts, en concepte d’IBI i d’IIVTNU, en ocasió de la modificació del valor cadastral d’una parcel·la acordada en el marc del procediment d’esmena de discrepàncies regulat a l’article 18 del Text refós…

El Tribunal Suprem permet discutir la valoració cadastral ferma d’un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions d’IBI. Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 30 de gener de 2020 (rec. 3412/2018).

El Tribunal Suprem, en la sentència de 30 de gener de 2020, aborda la qüestió cassacional sobre si l’anul·lació del planejament urbanístic, que classificava un sector com a sòl urbanitzable, comporta que els terrenys afectats tornin a tenir la classificació prèvia (sòl no urbanitzable) i, en conseqüència, no puguin tenir la consideració de sòl urbà…