• Concessions d’aigües superficials o subterrànies per a diferents usos (proveïment de nuclis urbans, agropecuaris, industrials i producció d’energia elèctrica, oci i turisme, recreatius, dessalatge i reutilització d’aigües).
  • Declaració d’aigües minerals i autorització del seu aprofitament.
  • Expedients relacionats amb la normativa de protecció del domini públic hidràulic (autoritzacions d’obres en zona de policia, zones inundables, planejament urbanístic).
  • Assistència jurídica en expedients d’atermenament del domini públic hidràulic.
  • Redacció d’ordenances i reglaments del servei de subministrament d’aigua potable i de sanejament d’aigües residuals.
  • Expedients en matèria de cabals ecològics, escales de peixos i mòduls limitadors de cabal.
  • Expedients sancionadors per incompliment dels títols de concessions o de les autoritzacions: superació del cabal màxim de concessió, del cabal de continuïtat fluvial, en matèria d’abocaments d’aigües residuals, etc.
  • Tributs: cànon de l’aigua, tarifa d’utilització de l’aigua, cànon de regulació i, anteriorment, cànon d’infraestructura hidràulica i cànon de sanejament.
  • Assessorament en l’elaboració, el desenvolupament i l’execució de plans i programes d’obres hidràuliques.
  • Assessorament a entitats privades i públiques subministradores d’aigua (en alta i en baixa).
  • Abocaments d’aigües residuals.