• Concessions i autoritzacions administratives sobre béns de domini públic.
  • Assessorament en els processos d’alienació i adquisició de béns patrimonials.
  • Drets de superfície.