• Concessions i autoritzacions en l’àmbit del domini públic maritimoterrestre.
  • Assessorament en els processos d’atermenament del domini públic costaner.
  • Concessions i autoritzacions en l’àmbit portuari. Elaboració i tramitació de reglaments d’explotació i policia. Comunitats d’usuaris.
  • Usos admesos.
  • Cànons i taxes.