• Creació i constitució de societats anònimes esportives i associacions esportives.
  • Assessorament a Federacions esportives, estaments gestors de competicions, associacions esportives, clubs, societats mercantils i organismes esportius.
  • Assessorament integral a esportistes
  • Contractació, cessió i traspàs d’esportistes.
  • Drets d’imatge, audiovisuals i de patrocini.
  • Disciplina esportiva.
  • Procediments davant organismes esportius o Tribunals arbitrals nacionals i internacionals.
  • Procediments judicials davant la jurisdicció ordinària.