• Assessorament en fase administrativa davant les autoritats locals, autonòmiques o estatals.
  • Assessorament en procediments administratius sancionadors i de responsabilitat ambiental.
  • Assessorament en l’obtenció, modificació i revisió d’autoritzacions, llicències i permisos ambientals. Controls inicials i periòdics. Comunicacions ambientals.
  • Assessorament a les administracions públiques en procediments mediambientals.
  • Elaboració d’avantprojectes de normes sectorials de protecció i la redacció de dictàmens.
  • Residus, declaracions de sòls contaminats i processos de descontaminació. Contaminació d’aigües subterrànies.
  • Declaracions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals.
  • Contaminació acústica (assessorament en l’elaboració de mapes de zonificació acústica, redacció d’ordenances, mesuraments acústics).
  • Actuacions en espais naturals protegits.
  • Due diligence i compliance en matèria ambiental.