• Assessorament als ens locals (ajuntaments, diputacions, consells comarcals) en el seu funcionament i organització interna.
  • Estudis i dictàmens en l’àmbit de l’autonomia local.
  • Règim electoral local.