• Disseny i aplicació dels procediments i bases per a l’atorgament de subvencions.
  • Assessorament i defensa de particulars, com a sol·licitants o beneficiaris de subvencions públiques, en procediments relatius a la seva justificació o devolució.