• Elaboració i tramitació d’instruments d’ordenació urbanística i territorial:

 1. Planejament general: plans generals i plans d’ordenació urbanística municipal.
 2. Planejament derivat: plans parcials, plans de millora urbana i plans especials.
 • Elaboració i tramitació d’instruments de gestió urbanística:

 1. Constitució i assessorament de juntes de compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores (cooperació, conservació).
 2. Projectes de reparcel·lació.
 3. Expropiació forçosa (taxació conjunta o individual).
 • Convenis urbanístics: negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics de planejament i gestió.
 • Agent urbanitzador: redacció i tramitació de programes d’actuació integrada o urbanitzadora.
 • Tramitació d’autoritzacions i llicències urbanístiques:

 1. Assessorament en la tramitació d’autoritzacions i permisos específics (autoritzacions en sòl no urbanitzable, llicències comercials, autoritzacions turístiques, etc.).
 2. Assessorament en la tramitació de llicències urbanístiques municipals (llicències d’obres, activitat, ocupació o funcionament).
 • Implantació de projectes immobiliaris (due diligence urbanística):

 1. Anàlisi urbanística dels sòls afectats.
 2. Control i seguiment dels processos administratius de transformació urbanística.
 3. Verificació de les autoritzacions i llicències exigibles.
 4. Anàlisi del compliment de les exigències derivades de la legislació sectorial aplicable.
 5. Verificació de l’existència de procediments de restauració de la legalitat o sancionadors.
 6. Assessorament en expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres de clausura i sancions.
 • Elaboració de textos normatius i dictàmens jurídics.
 • Direcció lletrada de recursos administratius i contenciosos administratius relacionats amb l’aprovació d’instruments de planejament i gestió urbanística i relatius a la denegació de llicències o a la imposició de sancions.