Nova sentència del Tribunal Suprem sobre el principi d’igualtat i l’informe d’impacte de gènere en la tramitació del planejament urbanístic. STS 176/2022, d’11 de febrer.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència 176/2022, d’11 de febrer, sobre l’aplicació de l’article 65.1 de la Llei 29/1998, de 31 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (en endavant, LJCA), en relació amb un supòsit vinculat al principi d’igualtat en matèria de planejament urbanístic i a l’exigència de l’informe d’impacte de…

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA APROVA INICIALMENT EL PLA ESPECIAL D’USOS VINCULATS AL COMERÇ ELECTRÒNIC I SUSPÈN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PREPARACIÓ I/O VENDA D’ALIMENTS I D’EMMAGATZEMATGE.

Nota relativa al “Pla especial d’usos vinculats al comerç electrònic” L’11 de març de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’acord de la Comissió de Govern de 10 de març del mateix any, pel qual s’aprova inicialment el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, o…

Etiquetes:

Modificacions introduïdes en el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, de 31 de desembre de 2021).

La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (en endavant, Llei 2/2021) introdueix diverses modificacions normatives i, entre elles, incorpora diversos canvis en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU). Aquesta llei…

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA MILLORA URBANÍSTICA I AMBIENTAL DELS BARRIS DE GRÀCIA.

El passat 4 de març de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’acord de modificació del Pla general metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia. L’objectiu del Consistori és la preservació de la singularitat d’aquest centre històric i la protecció del seu patrimoni…