Carles Pareja

MÀSTER EN GESTIÓ I DRET LOCAL

El Màster té com a finalitat preferent la formació especialitzada i la capacitació professional de titulats universitaris superiors, que ocupin interinament llocs de treball de funcionaris habilitats a l´Administració local de Catalunya, o bé que tinguin la intenció d´accedir, en un futur, a algun dels col·lectius funcionarials. Carles Pareja forma part del professorat d´aquest màster.

Elvira Fernández

MÀSTER EN DRET PÚBLIC I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Dins el Programa d’Estudis en Dret Public, la Universitat Pompeu Fabra ofereix el Màster en Dret Públic i Organització Administrativa. Els principals àmbits d’estudi que aborda el programa són el Règim del Personal del Sector Públic, el Règim Jurídic dels Serveis Públics, la Contractació a les Administracions Públiques, la Responsabilitat Patrimonial de l’Administració així com l’Expropiació Forçosa. Elvira Fernández, advocada d’aquest despatx, forma part del professorat del programa.

Gemma Segura, Xavier Nadal

MÀSTER EN ESTUDIS AVANÇATS DE L´ORDENACIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA DEL TERRITORI I EL MERCAT

Dins el Programa d’Estudis en Dret Public, la Universitat Pompeu Fabra ofereix el Màster en Estudis avançats de l’ordenació juridicoadministrativa del territori i el mercat. El Màster s’adreça de manera prioritària als joves llicenciats en Dret, als qui s’ofereix una via d’especialització en aquesta disciplina. Els principals cursos inclosos en el programa són el Curs de Dret Urbanístic, el Curs de Dret del Medi Ambient i dels Recursos Naturals i el Curs d’Expropiació Forçosa i Béns Públics.

Carles Pareja, Gemma Segura, Elvira Fernández, Jorge Herrera

CURS DE SECTOR IMMOBILIARI

Carles Pareja, Gemma Segura, Elvira Fernández i Jorge Herrera són professors del Mòdul de Gestió Urbanística del Curs de Sector Immobiliari organitzat per ENAE-Fundación Universidad Empresa Región de Murcia.

Carles Pareja

MÀSTER EN POLÍTICA TERRITORIAL I URBANÍSTICA

Carles Pareja és professor del Màster en Política Territorial i Urbanística. Aquest màster és impartit per la Universitat Carlos III de Madrid i emmarcat dins d’una de les activitats de l´Instituto Pascual Madoz i té com a finalitat la formació d’experts urbanistes, des d’una perspectiva multidisciplinar, de cara a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit urbà i en l’ordenació del territori.

Llegir més