Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)

Deroga, entre d’altres normes, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016. Excepcions: les previsions assenyalades a la Disposició final divuitena. http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf Comentari de la llei al blog Contencioso.es: http://contencioso.es/2015/10/14/mas-madera-la-ley-402015-de-regimen-juridico-del-sector-publico/#more-948631

STS 3362/2015, de 3 de juliol (Sala 3a). El tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats és preceptiu a l’hora de revisar les normes de planificació dels usos i activitats als parcs naturals.

El Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que anul·la el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Revisió de Plans d’Ordenació de Recursos…